CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

CHOTĚBUZ

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

Fotografie 360°
foto360

Úřední hodiny

PO 8-12, 13-17

 ST 8-12, 13-17

 

Obec Chotěbuz

Chotěbuzská 250

735 61  Chotěbuz

tel.: 558 733 131

ID: iq6azbh

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

regioforumeuroregion
 
logo kraje

Nalezený beran

V pátek 20.10.2017 okolo půlnoci byl v Chotěbuzi - lokalita u hospody pod zámkem nalezen a odchycen chovný beran - bílé vlny a bílé kůže.

Kontakt na nálezce: 602 754 245.  

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu české republiky

Prezident České republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb.

Hlasování proběhne:

v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

v sobotu 21. října 2017 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Starosta obce Chotěbuz s přihlédnutím k počtu obyvatel stanovil v obci jeden volební okrsek se sídlem volební místnosti ve vestibulu Sportovně kulturního střediska Chotěbuz, Chotěbuzská 300

 

Prokázání totožnosti a státního občanství  - volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. Hlasovat může volič, který dosáhl věku nejméně 18 let, alespoň druhý den voleb.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad Chotěbuz (tel. 558 733 131, 724 031 929, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) nebo v den voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou.

Volič, který má trvalý pobyt v obci Chotěbuz a nebude se zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu (občanům s trvalým pobytem v Chotěbuzi) pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

- osobně na Obecním úřadě v Chotěbuzi: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.

- podáním na Obecní úřad v Chotěbuzi, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář, v žádosti uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a zda si vyzvednete voličský průkaz osobně, případně pověřenou osobou, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo uveďte adresu, na kterou vám má být voličský průkaz zaslán. Podání může být učiněno v této formě:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; ID datové schránky obce Chotěbuz je: iq6azbh.

Počátek lhůty pro vydání voličských průkazů je nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 2017.

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději do 3 dnů přede dnem konání voleb. 

drakiada

Spolek rodičů a přátel MŠ a ZŠ Chotěbuz Vás srdečně zve na
Martinovskou zábavu

Termín 11. 11. 2017
V kulturním domě v Chotěbuzi
Cena vstupného 300,- Kč (s večeří)
Hudba k tanci a poslechu - DJ Petr Olšák
Vstup ve společenském oděvu

Prodej vstupenek od 9.10.2017 v kanceláři MŠ Chotěbuz, tel. 558 733 004

Dne 4. 11. 2017 bude svoz nebezpečného odpadu

Stanoviště pro odběr ( nutno donést osobně ) bude časové rozmezí
Podobora – parkoviště u nádraží 8:00 –  8:30 hod
Zpupná Lhota – evangel. hřbitov – parkoviště 8:40 –  9:10 hod
Zpupná Lhota – SKS - parkoviště 9:20 –  9:50 hod
Chotěbuz – před zámkem, vedle brány 10:00 – 10:30 hod
Chotěbuz – konečná autobusu 10:40 – 11:10 hod
Chotěbuz – Na Vyrubané u motorestu 11:20 – 11:50 hod

Co rozumíme pod pojmem nebezpečný odpad :

-   Staré ledničky, staré televize, autobaterie, plechovky se starou barvou, lepidlem nebo pryskyřicí.

-   Použitý olej (nalít do plastových lahví a uzavřít) zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, fotochemikálie.

-   Detergenty, odmašťovací přípravky, pneumatiky.

Vážení občané,

termín pro zaplacení poplatku za svoz odpadu pro I. pololetí je nejpozději do 30. 4. 2017 , za II. pololetí nejpozději do 31. 10. 2017. Platba pouze bezhotovostně nebo na pokladně OÚ.

Číst dál: Platby za svoz odpadu a za psa

Úřední deska